Считано от 29.03.2016 г. „Диа Солюшънс” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1221-C01.
Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „Диа Солюшънс” ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца.

Одобреният бюджет на проекта възлиза на 180 000 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 126 000 лeвa.
Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 107 100 лeвa, а на националното съфинансиране - 18 900 лeвa.

Проектът на „Диа Солюшънс” ООД е насочен към постигане на следните две основни цели – Повишаване на производствения капацитет и Засилване на експортния потенциал на кандидата.
С договорената БФП кандидатът планира да извърши инвестиции в дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на дружеството в град Монтана.
Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: подобряване на съществуващи софтуерни уеб-базирани услуги; разширяване на производствения капацитет за тези уеб-базирани софтуерни услуги с около 50% както в предприятието като цяло, така и в стопанския обект в град Монтана; ръст в приходите от продажби на дружеството с около 55% в средносрочен план; разширяване на експорта и постигане на 42% дял на износа общо в приходите; в средносрочен план постигане на вътрешна норма на възвращаемост на проекта - 17,69%; нарастване на производителността с 88,89%; увеличаване на средните генерирани приходи от износ с 25,19% и увеличаване на ефективността на производствените разходи с 16,36%.

На 23.06.2016 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1221-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Диа Солюшънс” ООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020Why Choose Us?
 • OVERVIEW

  We are Dea Solutions, a dynamic web development company, specialized in the development of innovative software solutions and applications, based on the latest technology learn more
 • MISSION

  Our mission is to provide local and international companies with highly-qualified IT professionals from Eastern Europe. We aim to contribute to the success of every client through innovative technology and solutions provided on-time and competitively priced.
 • VISION

  What really helps us win the key to client’s hearts is that we are dedicated professionals, and understand that our business grows with your success. We also believe that our clients must be involved in the development of their products and have direct contact with the technical staff that builds their applications.
 • TEHNOLOGIES

  HTML, HTML5, xHTML, CSS, CSS3, Javascript, jQuery, extJS, PHP, OOP, MVC, Zend Framework, Symfony, NET, C#, ASP.NET, Code Igniter, Doctrine, Propel WordPress, Magento, Expression Engine, Drupal, Joomla, osCommerce, PrestaShop, iOS SDK, Objective C, GameKit, Sencha, iAd, iCloud, MapKit, CoreData learn more
VALUES
Dea Solutions’ values are the heart of everything we do.
Our decisions are driven by:
People
Innovation
Quality
Dedication
Integrity
Co-prosperity

Quality and dedication of our people are what make us great. We offer our employees the opportunity to grow professionally and personally

Our Clients

Loading...

DEA Solutions - loading animation